Základní škola
a Mateřská škola Příkazy,

příspěvková organizace
Příkazy 22, 783 33 Příkazy

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Školní družina > Základní informace ŠD

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení školního vyučování. Do školní družiny lze zapsat maximálně 37 pravidelně docházejících žáků.

Provoz školní družiny: pondělí – pátek

Školní družina začíná po skončení vyučování žáků a končí v 16.30 hod.

Ranní družina probíhá v Mateřské škole Příkazy od 6:00 hod. 

Telefonní číslo do družiny: 736 491 118

Vychovatelka: Mgr. Kateřina Hrubá (I. oddělení), Mgr. Iva Hymrová (II. oddělení)

Přihlašování žáků do ŠD

K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní zápisový lístek. Sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny a uvedou náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si dítě ve ŠD a nebudou k zastižení).

Pokud dítě

 • které odchází samo a půjde domů mimo dobu uvedenou v zápisovém lístku a mimo dobu propuštění dětí,
 • které odchází v doprovodu a půjde samo, vyplní rodiče písemný doklad, kde uvedou datum, hodinu a svůj podpis.

Krizová situace

Pokud si žáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob v zápisovém lístku do 16.30 hod, spojí se vychovatelka telefonicky

 • s rodiči nebo zákonným zástupcem
 • s náhradním kontaktem uvedeném v zápisovém lístku

Spolupráce s rodiči

Rodiče se mohou denně informovat o chování dítěte, o plánovaném programu a jeho plnění, popř. sdělit své připomínky a náměty

 • přímo v družině
 • písemně zprávou v notýsku
 • na třídních schůzkách

Činnost školní družiny

 • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslech, četbu apod.
 • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje odpočinek aktivní, hry a soutěže ve třídě i v přírodě, vycházky zaměřené na ekologickou a dopravní výchovu.
 • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost. Práce s papírem, látkou, přírodními materiály.
 • Příprava na vyučování - není to povinná činnost školní družiny. Jde o práci na domácích úkolech.

11.25 - 12.00

příchod dětí z vyučování, hygiena

12.00 - 13.00

oběd, odpočinková činnost (četba, poslech pohádky, relaxační cvičení)

13.00 -15.00

hlavní odpolední činnosti (pobyt venku, zájmové výchovné činnosti)

15.00 - 16.30

odpočinkové činnosti, příprava na vyučování, koncová služba, vyzvedávání dětí

16.30

ukončení činnosti ŠD

Formy činnosti

 • Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
 • Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, výlety, různá vystoupení.
 • Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci pobytu žáků v takzvané koncové družině.
 • Odpočinkové činnosti: klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnosti), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.